conditiononefilm.com - מניפסט של איש אחד בנושא חינוך - חלק II
מאמרים

מניפסט של איש אחד בנושא חינוך - חלק II

בתנאים כאלה אני סבור שגם מעגלים של אנשים שאינם תואמים מערכות במובן הקלאסי שלהן, יוכלו למצוא את מקומם מבלי להחשב חריגים, חלשים או מרדנים. מערכת חינוכית צריכה לחנך לערכים כברירת מחדל ראשונה, לא רק חינוך לערכים שנוגעים לבית הספר ישירות אלא גם לחסוך נייר מדפסות. ערכים שאינם חלק מתכנית לימודים, אין עליהם ציונים ואין שום מדדים אשר משווים אדם אחד למשנהו. המורה במסגרת חינוכית צריך להכיר את המחויבות הכללית של המערכת לכוון בני אדם צעירים להתפתחות , להכיר להם מנגנונים מנטליים הקיימים בהם ולאפשר להם לדעת כי ביכולתם להשיג הישגים אישיים מתוך מודעות הולכת וגוברת לעצמם ולסביבתם. ברמת התכנים וההתייחסות לחומרי לימודים, אני סבור שהשאיפה צריכה להיות מערכת חינוכית שיודעת החל מן היום הראשון לכוון את התלמיד בעדינות אל עולם התכנים שלו ולקדם את התלמיד לפתח איכויות טבעיות עבורו. במקביל חשובה חשיפה עדינה גם אל עולמות שונים, אך מתוך שאיפה להכיר ולעניין ולא מתוך כפייה. לכן, המפתח לתהליכים הללו טמונים בהכשרת המורה וביכולת הכוונון שלו את התלמיד הצעיר. בכל מערכת חינוכית צריך שיהיה את הידע כיצד לנהוג בתלמיד שהדרך והמסלול שלו נראים ברורים ובהירים וכיצד יש לנהוג בתלמיד שעדיין איננו מגובש והאיכויות שלו קשות יותר לזיהוי. את המניפסט הזה אפשר לזרוק לפח או לשמור בעזרת הדפסה על חולצות. הוא בכל מקרה משקף דעתו של אדם אחד.

חזרה לחלק ראשון