conditiononefilm.com - מניפסט של איש אחד בנושא חינוך
מאמרים

מניפסט של איש אחד בנושא חינוך

נתבקשתי לכתוב מסמך אשר מציג באופן כללי את "האני מאמין" הפרטי שלי בנוגע לחינוך. חשוב לי לפתוח בהסתייגות קלה מהמילה "מאמין" על משמעותה והטיותיה השונות. אמונה היא מערכת יחסים וזיקה כלפי נושא מסויים המבוססת על אי ידיעה. כאשר אדם מאמין בדבר מסוים, פירוש הדבר שהוא מתייחס אל העניין כעשוי להיות בלתי מושג, נתפס או מובן. מאמינים רבים נעים על הציר שבין חוסר רצון להעמיק, להבין ולהכיר את העניין שבו הם מאמינים, מתוך תקווה כי מה שסיפרו להם אודותיו אכן נכון, לבין מצב תודעתי של אמונה כאידיאל בפני עצמו. להבנתי, אמונה יכולה להיות כלי הערכתי בתהליך התפתחותי בדרך שבין אי ידיעה לידיעה הולכת וגוברת, אשר מגיעה מתוך תהליך העמקה סביב הנושא. הפתיח "המתפלצן" נועד על מנת להוות הקדמה לדעתי הפרטית ובאמת שהדברים נכתבים בהסתייגות ובידיעה שזוהי רק נקודת מבט אישית שלי ומבחינתי רב הנסתר על הגלוי. אין זה אורים ותומים ואין צורך להנציח זאת בעזרת הדפסה על חולצות. לראייתי, צריך תחום החינוך, כפי שאני מכיר אותו לעבור תהליך של אתגור מערך האמונות. אנשים רבים המהווים חלק מן הפלטפורמה החינוכית, משדרים קבעון מחשבתי, חוסר רצון להתגמש, להבין אחר ושונה ובעיקר אינם נמצאים בתהליך של הערכת מצב מתמדת אשר צריכה להניב שינויים בגישה או באסטרטגיה מפעם לפעם. להבנתי צריכים גם המחנכים וגם המחונכים, לצאת תמיד מתוך נקודת ההנחה שגם למשפטים הכי חד משמעיים ניתן להוסיף סימן שאלה וכל הצדדים יודעים כי המערכת נותנת את כל הלגיטימציה לא לקבל דברים כמובנים מאליהם.

המשך מאמר